Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement parencompetitie Bridge club Oosterbeek

Art. 1

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond.

Art. 2

Aan de paren competitie kan slechts worden deelgenomen door clubleden met uitzondering van de situatie als bedoeld in artikel 12.

Art. 3

De parencompetitie bestaat uit een aantal per seizoen te spelen wedstrijdrondes van minimaal 4 zittingen. Het aantal rondes wordt bepaald door de wedstrijdleiding.

Art. 4

De clubkampioen wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde scores van de wedstrijdronden van een seizoen. Het paar met het hoogste gemiddelde is clubkampioen.

Art. 5

De groepsindeling van de paren wordt steeds bepaald door de stand na promotie en degradatie in de laatst gespeelde wedstrijdronde.

Art. 6

Indien zich bij aanvang van een ronde een wijziging voordoet in de samenstelling van een paar en één van de partners behoort niet tot dezelfde groep, dan wordt de nieuwe combinatie ingedeeld in een groep lager dan de groep waarin het hoogst geklasseerde partner speelde.

Art. 7

Definitieve wijziging van een paar tijdens een ronde betekent dat het paar in die ronde meespeelt buiten mededinging voor promotie. Bij de eerstvolgende ronde is art. 6 van toepassing.

Art. 8

De vrijgekomen plaats als bedoeld in art. 5 en 6 wordt toegekend aan het volgende paar van de ranglijst van de betreffende groep. Het aantal paren uit de groep wordt gehandhaafd door uit de groep een paar minder te laten degraderen. Van deze regel kan door de wedstrijdleiding worden afgeweken wanneer er om praktische redenen aanleiding is wijziging te brengen in de aantallen van een of meer groepen.

Art. 9

In een ronde mag een paar maximaal twee zittingen afwezig zijn om te kunnen promoveren.

Art. 10

Na afloop van elke ronde vindt promotie en degradatie plaats. Het aantal is afhankelijk van de grootte van de groep, te bepalen door de wedstrijdleiding met steeds een minimum van twee paren. Bij een gelijke stand beslist het gemiddelde uit de vorige ronde.

Art. 11

Is een speler verhinderd, dan dient deze zich tijdig af te melden; afmelden kan schriftelijk in het boek wat iedere speelavond gereed ligt, telefonisch bij een daartoe aangewezen lid van de club en (bij voorkeur) per mail bij de wedstrijdleiding, uiterlijk vóór 16.00 uur van de speeldag. Vanzelfsprekend dient deze speler ook de eigen partner te informeren.

Art .12

Als een van de partners afwezig is, mag de andere partner met een invaller, bij voorkeur een clublid, uitkomen.

Art. 13

Als een paar afwezig is en zich tijdig heeft afgemeld, dan wordt aan dat paar voor de betreffende zitting het eigen gemiddelde van die ronde toegekend. Is een paar tijdens een ronde meer dan tweemaal afwezig, dan wordt bij een derde of vierde afwezigheid aan deze zittingen een score toegekend van 45%

Art.14

Wanneer een paar op verzoek van de wedstrijdleiding invalt in een hogere lijn dan krijgt dit paar een score gelijk aan de behaalde score maal de factor 1.1  De minimale score is 45%.

Speelt een van de partners in een combipaar in een hogere lijn, dan ontvangt deze speler een score gelijk aan de eigen behaalde score maal een factor 1.1 met een minimum van 45%. De partner van het combipaar die in de eigen lijn speelt krijgt de eigen behaalde score zonder correctiefactor.

Spelen in een lagere lijn geeft geen correctie op de uitslag.

Art.15

Aan de parencompetitie is een slemcompetitie toegevoegd. Dit is een individuele competitie. Aan iedere speler van een paar worden punten toegekend als klein of groot slem wordt gespeeld. Als klein slem wordt gemaakt krijgt iedere speler van het paar 3 punten. Wordt het klein slem geboden en niet gemaakt, dan is de score -1 punt. Bij groot slem is de score +5, respectievelijk -1 punt.

Art. 16

Vijf minuten voor het verstrijken van de vastgestelde speeltijd klinkt een signaal. Er mag dan geen nieuw spel meer begonnen worden. Een niet gespeeld spel wordt niet meegenomen bij de berekening van de score van de betreffende zitting. Deze score wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de scores van de wel gespeelde spellen.

Art. 17

In geval van een meningsverschil over spelregels, bij verzaking of een andere al dan niet vermeende onregelmatigheid moet de wedstrijdleiding om arbitrage gevraagd worden.

Art. 18

Nabespreking van een bieding of een spel kan pas na beëindiging van alle spellen aan de betreffende tafel en zolang de rondetijd dat toelaat. Vanzelfsprekend mag het gesprek niet aan de andere tafels te volgen zijn.

Vastgesteld in de bestuursvergadering augustus 2016.